تماس با ما

 • واحد فروش
 • 3121 – 041
 • داخلی: 1111
 • موبایل: 09129379662
 • مدیر فروش

  خانم تقی زاده

 • sales@atharflour.com
 • واحد خرید
 • 3121 – 041
 • داخلی: 1301
 • موبایل: 09120201892
 • مدیر خرید

  آقای سید اکبر موسوی

 • supply@atharflour.com
 • واحد صادرات
 • 3121 – 041
 • داخلی: 1700
 • موبایل: 09120844345
 • کارشناس صادرات

  خانم رحیمی

 • export@atharflour.com
 • واحد مدیریت
 • 3121 – 041
 • داخلی: 1300
 • موبایل: 09120201892
 • مدیر داخلی

  آقای سید اکبر موسوی

 • .
 • واحد CRM
 • 37738190- 041
 • داخلی: 1100
 • موبایل: 09120348874
 • کارشناس CRM

  خانم سیاح

 • crm@atharflour.com