خط مشی شرکت آرد اطهر

خط مشی یا سیاست اصل تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری برای مدیران یا هیئت مدیره شرکت آرد اطهر می‌باشد. مدیران برنامه‌ریزی و اجرایی در سازمان ما همواره قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داده و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می‌نمایند.